ALGEMENEVERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Duvimex Belgium BvbA (handelsnaam Eurofast) Gevestigd te Edegem, ondernemingsnummer 0447557703

Artikel 1:Toepasselijkheid voorwaarden
Deze Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden (hier algemene voorwaarden) maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst met Duvimex BvbA (handelend onder de benaming Eurofast, hierna “Eurofast”). Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.Afwijkingen en/
of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien uitdrukkelijk schriftelijk opgenomen in de koopovereenkomst en voor zover ondertekend door beide partijen.

Artikel 2:Aanbiedingen en overeenkomsten
De prijzen en offertes van Eurofast gelden slechts ten informatieve titel en
dit gedurende een periode van 15 dagen: zij houden geen verplichting in voor Eurofast. Een door Eurofast aanvaarde bestelling, al dan niet conform offerte, treedt in de plaats van eventueel voorafgaandelijk andere afspraken. De door de vertegenwoordigers en agenten van Eurofast aangegane verbintenissen, binden Eurofast slechts na haar schriftelijke bevestiging. De verbintenissen van Eurofast kunnen in ieder geval slechts beschouwd worden als een middelenverbintenis.

Artikel 3: Prestaties en prijzen
1. De prijzen van Eurofast zijn steeds exclusief BTW en andere taksen, transport- / verzendings- / verpakkings- / verzekerings- / en gelijkaardige kosten.

2.Alle prestaties en onderdelen, die niet uitdrukkelijk op de bestelbon / offerte
/ orderbevestiging zijn aangeven, door Eurofast of door de klant, en die nodig
zijn voor, toebehoren en / of deel uitmaken van de betreffende goederen en / of levering en /of installatie, ook al werden deze niet besteld door de klant, worden onweerlegbaar vermoed deel uit te maken van de overeenkomst en door Eurofast als supplement, conform de geldende prijzen, aangerekend aan de klant.

3. De prijzen van Eurofast kunnen op ieder ogenblik, zonder voorafgaand bericht, gewijzigd worden, in het geval van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, goederen of diensten van toeleveranciers, alsmede in het geval van een wijziging van het wetgevend kader. De goederen worden gefactureerd volgens de prijzen die gelden op het moment van leveringsdatum.

Artikel 4:Aanpassing producten
Eurofast behoudt zich het recht voor modellen te wijzigen tijdens de fabricatie
op grond van technische verbeteringen, innovatieve ontwikkelingen, alsmede een wijziging van het wetgevend kader.Wanneer een model zou gewijzigd zijn tussen het ogenblik van bestelling en van leveren, doch de functie gelijkaardig blijft, is de klant verplicht het gewijzigde model in ontvangst te nemen. Hij kan op geen enkele wijze de overeenkomst ontbinden noch aanspraak maken op enige vergoeding.

Artikel 5: Levering en risico
1.Alle leveringen van Eurofast gebeuren steeds op risico van de klant (zelfs ingeval franco-levering). De goederen worden steeds geacht verkocht, ontvangen en aanvaard te zijn op de zetel van Eurofast.

2. In geval van levering door Eurofast, vervoert Eurofast de goederen tot op de overeengekomen plaats en aan de voet van de vrachtwagen. Indien Eurofast, om welke reden dan ook, de goederen niet kan afleveren op de overeengekomen plaats, dient de klant in te staan voor de bijkomende vervoerskosten voor het vervoer naar Eurofast en de nieuwe aflevering. Bijkomend is de klant gehouden tot een opslagvergoeding, vanaf datum van levering tot en met datum van hernieuwde levering, conform lid

3.Voor de nieuwe levering zal de klant zich moeten schikken naar de planning en mogelijkheden van Eurofast, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vermindering van de verschuldigde vergoeding in hoofde van de klant. Het risico blijft steeds ten laste van de klant.

3. In geval van afhaling dienen de goederen door de klant te worden afgehaald uiterlijk 14 dagen nadat Eurofast de goederen bij de klant voor afhaling heeft gemeld. Bij gebreke hieraan is Eurofast gerechtigd om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, naar eigen keuze, hetzij de uitvoering in natura van de overeenkomst te vorderen, hetzij de verkoop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de koper. Indien Eurofast de uitvoering in natura vordert zal de klant vanaf de 15de dag
na de genoemde melding voor afhaling gehouden zijn tot een opslagvergoeding van 10,00 EUR / per dag per m3 niet afgehaalde goederen, met een minimum van 10,00 EUR / dag voor de niet afgehaalde goederen. Indien Eurofast de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbindt lastens de koper, zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 25% van de waarde van de bestelling voor standaardproducten en 100% van de waarde van de bestelling voor maatwerk, evenwel in beide gevallen met een minimum van 200,00 EUR en met behoud van het recht van Eurofast om een hogere effectieve schade aan te tonen. De koper aanvaardt dat dit een correcte vergoeding is voor de mogelijke schade die Eurofast lijdt.

4. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zal de koper instaan voor afhaling van de goederen op de zetel van Eurofast.

Artikel 6: Betaling
1.Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit op de zetel van Eurofast.Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een verwijlintrest die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsmede op een conventionele schadevergoeding,forfaitairvastgelegdop10%factuurbedrag,met eenminimum van 50 EUR. Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele laattijdige tussengekomen betalingen hebben niet tot gevolg dat de forfaitaire vergoeding herleid wordt. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, dan interesten, dan schadebedingen en dan op de hoofdsom, en dit ook als de klant anders zou aangeven.

2. Eventuele klachten en/of protesten van de klant schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. Compensatie en verrekening van facturen is slechts toegelaten en geldig na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eurofast. Ingeval van niet-betaling van een of meerdere facturen heeft Eurofast het recht, naar eigen keuze, alle lopende orders op te schorten, dan wel de lopende overeenkomst te ontbinden lastens de klant wegens wanprestatie, in welk laatste geval Eurofast gerechtigd is op schadevergoeding zoals bepaald in art.5.3.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud - retentie
1. In afwijking van art. 1583 B.W., blijven alle verkochte goederen eigendom van Eurofast tot algehele betaling (incl. kosten, interesten, schadebedingen). Het risico gaat evenwel reeds over op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. Tot aan de volledige betaling is de klant gehouden de door Eurofast geleverde producten gescheiden van de andere producten en duidelijk identificeerbaar te bewaren.

2. Zolang de eigendom over de goederen niet overgedragen is aan de klant, kan de klant de producten niet aan derden verkopen, verhuren en op enigerlei wijze bezwaren.

3. Eurofast heeft een retentierecht op de goederen zolang haar facturatie niet volledig is aangezuiverd. Dit retentierecht geldt eveneens voor goederen die niet het voorwerp uitmaken van de onbetaalde factuur.

Artikel 8: Klachten
Klachten m.b.t. de geleverde goederen, resp. facturatie, dienen Eurofast, op straffe van niet ontvankelijkheid, te bereiken binnen de 5 dagen na datum van levering, resp. facturatie en dit middels een gemotiveerd aangetekend schrijven. Zichtbare
gebreken worden evenwel onbetwistbaar geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van levering.

Artikel 9: Garanties
1. De garantie die Eurofast verleent is beperkt tot deze die door de producent wordt aangeboden.

2. De waarborg vervalt o.a. indien de klant de goederen niet in onderhoud heeft gegeven bij een erkend dealer op de door de producent en / of door Eurofast aangegeven onderhoudsintervallen, of indien de klant of een derde onderhoud heeft uitgevoerd en / of wijzigingen aan goed heeft aangebracht, dan wel indien de goederen niet werden gebruikt / geplaatst volgens de regels van de kunst en de algemeen geldende normen.

Artikel 10:Aansprakelijkheid
1. Eurofast is slechts aansprakelijk ingeval van zware fout en / of bedrog.

2. Eurofast is niet aansprakelijk ingeval van overmacht, waaronder –
exemplatief opgesomd, doch niet beperkt tot – oorlog, brand, toeval, staking / bedrijfsblokkades bij Eurofast of een andere onderneming waarvan zij afhankelijk is, vertragingen bij ondernemingen waarvan Eurofast afhankelijk is, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen (elektriciteit, internet, telecommunicatie, ...), gebrek aan grondstoffen / halffabricaten / materiaal / hulpstoffen, import- en / of exportbeperkingen, slechte uitvoering van de overeenkomst door toeleveranciers / onderaannemers, maatregelen van staatswege, of andere omstandigheden in de ruimst mogelijke zin van het woord, waaronder ook iedere omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet mogelijk maakt, dan wel iedere omstandigheid die de uitvoering bezwaard en / of onevenredig kostbaar maakt, zodat de uitvoering redelijkerwijze niet kan gevraagd worden van Eurofast. In geval een situatie van overmacht zich voordoet, heeft Eurofast de keuze, zonder ooit in schadevergoeding te kunnen worden aangesproken, om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen of om de termijn van uitvoering te verlengen met een redelijke termijn.

3. De volledige aansprakelijkheid van Eurofast, zowel contractueel als buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Indien geen dekking of geen verzekering, om welke redenen dan ook, is de bedoelde aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst (excl. BTW), met een maximum van 10.000,00 EUR .

Artikel 11:Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens AVG of GDPR
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 12:Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen en desgevallend het Vredegerecht bevoegd voor de zetel van Eurofast, zijn uitsluitend bevoegd voor de regeling van alle geschillen die uit onderhavige overeenkomst zouden ontstaan.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
Duvimex Belgium srl (commerce Eurofast)
Établie à Edegem, numéro d’entreprise 0447557703

Article 1: Conditions d’applicabilité
Les présentes conditions générales de vente et de livraison (ici les conditions générales) font partie intégrante du contrat de vente avec Duvimex BV (agissant sous le nom commercial Eurofast, ci-après “Eurofast”). Ils s’appliquent à l’exclusion des conditions générales du client. Les dérogations et/ou ajouts à ces conditions générales ne sont valables que s’ils sont explicitement inclus par écrit dans le contrat d’achat et dans la mesure où ils sont signés par les deux parties.

Article 2: Offres et accords
Les prix et les offres de Eurofast ne sont donnés qu’à titre informatif, ne sont valables que pendant une période de 15 jours: ils n’entraînent aucune obligation pour Eurofast. Une commande acceptée par Eurofast, qu’elle soit ou non conforme à l’offre, se substitue à d’autres accords préalables éventuels. Les engagements contractés par les représentants et agents de Eurofast ne l’engagent que lorsqu’elle les a confirmés par écrit. En tout cas, les engagements de Eurofast ne peuvent être assimilés qu’à une obligation de moyens.

Article 3:Tarification
1. Les prix indiqués par Eurofast sont toujours libellés hors TVA et autres taxes, hors frais de transport, d’expédition, de conditionnement, d’assurance et autres frais similaires.

2.Toutes les prestations et pièces non indiquées explicitement par Eurofast ou par le client sur le bon de commande / l’offre / la confirmation de commande, et qui sont nécessaires pour les marchandises en question / qui appartiennent à celles-ci et / ou qui en font partie, et / ou la livraison et / ou l’installation, même sans aucune commande de la part du client, sont réputées de manière irréfragable faire partie du contrat et seront facturées au client par Eurofast, en supplément, conformément aux prix en vigueur.

3. Les prix de Eurofast pourront être modifiés à tout moment, sans avis préalable. Les marchandises seront facturées suivant les prix en vigueur au moment de la date de livraison.

Article 4:Adaptation du produit
Eurofast se réserve le droit de modifier des modèles pendant la fabrication. Si un modèle vient à être modifié entre le moment de la commande et celui de la livraison, mais si sa fonction reste inchangée, le client est tenu de réceptionner le modèle modifié et ne pourra en aucun cas résilier le contrat ni prétendre à une quelconque indemnité.

Article 5: Livraison et risque
1.Toutes les livraisons de Eurofast s’effectuent toujours aux risques du client (même en cas de livraison franco). Les marchandises sont toujours réputées avoir été vendues, réceptionnées et acceptées au siège de Eurofast.

2. En cas de livraison par Eurofast, Eurofast transportera les marchandises jusqu’au lieu convenu et au pied du camion. Si Eurofast est dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de livrer les marchandises à l’endroit convenu,
le client devra supporter les frais de transport supplémentaires liés au retour
des marchandises chez Eurofast et à la nouvelle livraison.À titre complémentaire, le client sera redevable d’une indemnité d’entreposage à partir de la date de la livraison jusqu’à la date de la nouvelle livraison, cfr. c. Pour la nouvelle livraison, le client devra se conformer au planning et aux possibilités de Eurofast, sans que cela puisse donner lieu à une réduction de l’indemnité dont le client est redevable. Le risque reste toujours à charge du client.

3. En cas d’enlèvement, les marchandises devront être enlevées par le client au plus tard dans les 14 jours de la date à laquelle Eurofast aura indiqué au client que les marchandises sont prêtes à être enlevées.À défaut, Eurofast est en droit, sans mise en demeure préalable et suivant son libre choix, soit d’exiger l’exécution du contrat en nature, soit de résilier la vente sans intervention judiciaire aux
frais du client. Si Eurofast exige l’exécution en nature, le client sera tenu, à partir du 15e jour suivant la demande d’enlèvement précitée, de payer une indemnité d’entreposage de 10,00 EUR / par jour et par m3 de marchandises non enlevées, avec un minimum de 10,00 EUR / jour pour les marchandises non enlevées. Si Eurofast résilie la vente sans intervention judiciaire aux frais du client, le client sera redevable de dommages-intérêts forfaitaires correspondant à 25 % de la
valeur de la commande pour des produits standards et à 100 % de la valeur de la commande pour un travail sur mesure, mais dans les deux cas avec un minimum de 200,00 EUR et avec maintien du droit de Eurofast de faire la preuve d’un dommage effectif supérieur. Le client reconnaît qu’il s’agit d’une compensation correcte des dommages éventuels subis par Eurofast.
4.Sauf stipulation contraire dans le contrat, le client sera responsable de l’enlèvement des marchandises au siège social d’Eurofast.

Article 6: Paiement
1.Toutes les factures sont payables dans les 8 jours de la date de facturation et ce au siège de Eurofast.Toutes les factures demeurées impayées à leur échéance produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard qui sera calculé conformément à la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que des dommages-intérêts conventionnels fixés forfaitairement à 10 % du montant de la facture, avec un minimum de 50 EUR.
Le défaut de paiement d’une facture à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les autres factures, y compris celles non encore échues, et ce en dépit des facilités de paiement accordées antérieurement. Les paiements éventuellement intervenus tardivement n’auront pas pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Les paiements tardifs sont d’abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts, puis sur les clauses pénales et enfin sur le principal, et ce même si le client venait à indiquer une communication différente.

2. Les éventuelles réclamations, contestations, etc., du client ne suspendent pas son obligation de paiement. La compensation des factures n’est autorisée et valable qu’avec l’autorisation expresse de Eurofast donnée par écrit.

3. En cas de défaut de paiement d’une ou de plusieurs factures, Eurofast a le droit, suivant son propre choix, soit de suspendre toutes les commandes en cours,
soit de résilier le contrat en cours aux frais du client en raison d’une rupture de contrat, auquel cas Eurofast a droit à une indemnisation complète comme stipulé à l’article 5.3.

Article 7: Réserve de propriété - rétention
1. Par dérogation à l’article 1583 du Code civil, toutes les marchandises vendues demeurent la propriété de Eurofast jusqu’à leur parfait paiement (en ce compris les frais, les intérêts et les clauses pénales).Toutefois, le risque est déjà transmis au moment de la conclusion du contrat. Jusqu’au moment du parfait paiement, le client est tenu de conserver les produits livrés par Eurofast à part de ses autres produits et de les entreposer de manière clairement identifiable.

2.Tant que la propriété des marchandises n’a pas été transférée au client, le client ne pourra vendre les produits à des tiers, les donner en location et les grever d’une quelconque manière.

3.Tant que ses factures n’ont pas été entièrement apurées, Eurofast conserve un droit de rétention sur les marchandises. Ce droit de rétention s’applique également aux marchandises qui ne font pas l’objet de la facture impayée.

Article 8: Réclamations
À peine d’irrecevabilité, les réclamations concernant les marchandises livrées
ou leur facturation doivent parvenir à Eurofast dans les 5 jours de la date de livraison ou de facturation et ce au moyen d’une lettre recommandée dûment motivée.Toutefois, les vices apparents sont réputés avoir été acceptés de manière incontestable au moment de la livraison.

Article 9: Garanties
1. La garantie fournie par Eurofast est limitée à celle offerte par le producteur.

2. Une déchéance de la garantie intervient notamment si le client n’a pas confié les marchandises pour leur maintenance à un dealer agréé aux intervalles d’entretien indiqués par le fabricant et/ou par Eurofast, ou si le client ou un tiers a effectué des entretiens et/ou apporté des modifications au bien, ou si les marchandises n’ont pas été utilisées/placées suivant les règles de l’art et conformément aux normes généralement en vigueur.

Article 10: Responsabilité
1. Eurofast n’est responsable qu’en cas de faute lourde et/ou de dol à l’exclusion des autres fautes.

2. Eurofast n’est pas responsable des cas de force majeure, par exemple, mais sans que cette liste soit exhaustive, en cas d’incendie, d’accident, de grève / de piquets de grève devant Eurofast ou une autre entreprise dont elle dépend, en cas de retards enregistrés par des entreprises dont Eurofast dépend, de maladie du personnel, de pannes (électricité, Internet, télécommunications, etc.), en
cas de pénurie de matières premières et de produits semi-finis, de matériaux
/ d’accessoires, en cas de restrictions à l’importation et à l’exportation, en cas de mauvaise exécution du contrat par des fournisseurs et sous-traitants, en cas de mesures prises par les pouvoirs publics ou en cas d’autres circonstances au sens le plus large du terme, notamment pour toutes circonstances empêchant raisonnablement l’exécution du contrat, ou pour toutes circonstances grevant l’exécution et/ou en augmentant le coût de manière déraisonnable, si bien que l’exécution ne peut pas raisonnablement être demandée à Eurofast. Lorsqu’une situation de force majeure se présente, Eurofast peut choisir, sans pouvoir être poursuivie d’une quelconque manière en paiement de dommages- intérêts, de considérer le contrat comme étant résilié ou de prolonger le délai d’exécution d’un délai raisonnable.

3. L’entière responsabilité de Eurofast, tant contractuelle qu’extracontractuelle, demeure en tout cas limitée au montant couvert par son assurance.À défaut de couverture d’assurance, pour quelque motif que ce soit, ladite responsabilité est en tout cas limitée au montant du contrat (hors TVA), avec un maximum de 10.000,00 EUR.

Article 11: Informations confidentielles et données personnelles (GDPR)
1. Les parties sont tenues de garder secrètes toutes les informations confidentielles qu’elles reçoivent de la part de l’autre partie. Ceci s’applique également aux tiers engagés.

2. L’information est confidentielle si elle a été désignée comme telle par l’une des parties.

3. En tant que responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données (ci-après: GDPR), Eurofast est responsable de la protection des données à caractère personnel dont l’utilisation par Eurofast est nécessaire à la bonne exécution du contrat.

4. Lorsque Eurofast traite des données personnelles du client, cela doit être fait avec le plus grand soin, diligence et conformément au GDPR.

5. Eurofast utilise les données personnelles uniquement dans la mesure nécessaire pour servir le client. Les données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que ce qui est légalement autorisé ou nécessaire pour l’exécution de l’accord.

6. Eurofast prendra des mesures techniques et organisationnelles pour assurer un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne les données personnelles, en tenant compte de l’état de la technique et de la nature du traitement.

Article 12: Droit applicable et tribunal compétent
Le contrat est exclusivement régi par le droit belge, à l’exclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Les tribunaux d’Anvers, division Anvers, et, le cas échéant, le Justice de Paix du ressort du siège de Eurofast, sont exclusivement compétents pour régler tous litiges qui résulteraient du présent contrat.


Aan het laden
Aan het laden