Disclaimer


Hoewel Van Roij Fasteners Europe B.V. (hierna te noemen Eurofast)  redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om geen onjuiste informatie (waaronder begrepen afbeeldingen, afmetingen, levertijden, prijzen, opgaven van kleuren etc.) via de website www.eurofastgroup.com en gelieerde websites van Eurofast Group (hierna te noemen websites van Eurofast Group) te verstrekken, garandeert Eurofast niet dat de websites van Eurofast Group vrij zijn van onnauwkeurigheden, fouten, en/of omissies, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat deze up-to-date zijn. Aan de zich op de websites van Eurofast Group bevindende informatie kan dan ook geen enkele recht worden ontleend.

Eurofast accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van-, doch niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van het of niet kunnen gebruiken van dan wel op enige andere wijze verband houden met de websites van Eurofast Group, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Eurofast.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurofast is het niet toegestaan koppelingen tussen de websites van Eurofast Group en andere websites te creëren.

Ten aanzien van zowel de websites van Eurofast Group als haar content gelden intellectuele eigendomsrechten. Het is een ieder verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eurofast enig werk, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Eurofast behoudt zich het recht voor de websites van Eurofast Group, op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Deze websites (inclusief deze disclaimer) en haar inhoud worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en haar inhoud ontstaan.

Eurofast is een onderneming welke staat ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K onder nummer 17086651.

Eurofast
Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deurne, Nederland

Telefoon:       +31 493 31 58 85
E-mail:            info@eurofastgroup.comAan het laden
Aan het laden